STATUT CENTRUM SZKOLEŃ
DISCURSO

§ 1
Informacje ogólne

1. Placówka nosi nazwę Centrum Terapii i Szkoleń DISCURSO.
2. Założycielem, osobą prowadzącą i właścicielem placówki jest Ewelina Nisiewicz
REGON: 363032326.
3. Adres siedziby: ul. Wiosenna 10, 64-930 Zawada.
4. Obszar działania: Polska, Europa.

 

§ 2
Cel i zadania

1. Celem działalności Centrum Terapii i Szkoleń DISCURSO jest świadczenie
usług szkoleniowych w formach kursów stacjonarnych oraz kształcenia na odległość.
2. Zadania placówki:
1) diagnozowanie potrzeb szkoleniowych;
2) organizowanie form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, logopedów, psychologów, pedagogów, terapeutów  pedagogicznych, fizjoterapeutów i innych zainteresowanych;
3) umożliwianie uczestnikom kształtowania umiejętności praktycznych, zdobywania wiedzy, poszerzania kompetencji i rozwoju;
4) dbanie o wysoki poziom przekazywanych treści szkoleniowych poprzez staranny dobór kadry, posiadającej odpowiednie kwalifikacje;
5) systematyczna ewaluacja i wykorzystanie wyników w celu doskonalenia funkcjonowania placówki;
6) realizacja innych zadań służących rozwojowi uczestników szkoleń.


§ 3
Organizacja

1. Działalnością placówki kieruje właściciel Ewelina Nisiewicz.
2. Do zadań i kompetencji kierowniczych należą w szczególności:
1) kierowanie pracą placówki;
2) obsługa organizacyjna, administracyjna, prawna oraz finansowa placówki;
3) zapewnienie realizacji zadań statutowych placówki i przestrzeganie przepisów prawa;
4) dobór kadry specjalistów realizujących zadania statutowe placówki;
5) określenie zasad rekrutacji i regulaminów;
6) organizowanie szkoleń/kursów w formie stacjonarnej lub online;
7) wykonywanie innych zadań wynikłych z obowiązujących przepisów prawa;
8) nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami i zatrudnianie pracowników.
3. Struktura organizacyjna placówki:
1) właściciel jako osoba kierująca działalnością placówki;
2) podmioty/osoby fizyczne, z którymi prowadzona jest współpraca w ramach działalności
placówki.


§ 4
Pozostałe informacje
1. Uczestnicy, którzy ukończyli daną formę doskonalenia zawodowego, otrzymują
zaświadczenie według wzoru opracowanego przez placówkę oraz materiały szkoleniowe w formie
papierowej lub elektronicznej.
2. Placówka organizuje i prowadzi doskonalenia zawodowego nauczycieli, a zadania
statutowe placówki obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, którego dofinansowanie jest
określone w art. 70 a ust. 3 a pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
3. Placówka posiada Regulamin szkoleń oraz regulaminy promocji, które znajdują się na stronie
www.discurso.pl
4. Placówka posługuje się pieczątką zawierającą jej nazwę i adres oraz nr REGON.
5. Zmian w statucie placówki może dokonywać właściciel Ewelina Nisiewicz, wpisując
do statutu datę aktualizacji.
6. W sprawach nieunormowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie obowiązujące
przepisy prawne.
7. Niniejszy statut obowiązuje od dnia 18.10.2020 r.


§ 5
Prawa i obowiązki uczestników szkoleń/ kursów
1. Prawa i obowiązki uczestnika szkolenia/ kursu znajdują się na stronie www.discurso.pl
w zakładce „REGULAMIN”.