STATUT I REGULAMIN SZKOLEŃ

STATUT CENTRUM SZKOLEŃ DISCURSO

§ 1
Informacje ogólne

1. Placówka nosi nazwę Centrum Terapii i Szkoleń DISCURSO.
2. Założycielem, osobą prowadzącą i właścicielem placówki jest Ewelina Nisiewicz
REGON: 363032326.
3. Adres siedziby: ul. Wiosenna 10, 64-930 Zawada.
4. Obszar działania: Polska, Europa.

 

§ 2
Cel i zadania

1. Celem działalności Centrum Terapii i Szkoleń DISCURSO jest świadczenie
usług szkoleniowych w formach kursów stacjonarnych oraz kształcenia na odległość.
2. Zadania placówki:
1) diagnozowanie potrzeb szkoleniowych;
2) organizowanie form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, logopedów, psychologów, pedagogów, terapeutów  pedagogicznych, fizjoterapeutów i innych zainteresowanych;
3) umożliwianie uczestnikom kształtowania umiejętności praktycznych, zdobywania wiedzy, poszerzania kompetencji i rozwoju;
4) dbanie o wysoki poziom przekazywanych treści szkoleniowych poprzez staranny dobór kadry, posiadającej odpowiednie kwalifikacje;
5) systematyczna ewaluacja i wykorzystanie wyników w celu doskonalenia funkcjonowania placówki;
6) realizacja innych zadań służących rozwojowi uczestników szkoleń.


§ 3
Organizacja

1. Działalnością placówki kieruje właściciel Ewelina Nisiewicz.
2. Do zadań i kompetencji kierowniczych należą w szczególności:
1) kierowanie pracą placówki;
2) obsługa organizacyjna, administracyjna, prawna oraz finansowa placówki;
3) zapewnienie realizacji zadań statutowych placówki i przestrzeganie przepisów prawa;
4) dobór kadry specjalistów realizujących zadania statutowe placówki;
5) określenie zasad rekrutacji i regulaminów;
6) organizowanie szkoleń/kursów w formie stacjonarnej lub online;
7) wykonywanie innych zadań wynikłych z obowiązujących przepisów prawa;
8) nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami i zatrudnianie pracowników.
3. Struktura organizacyjna placówki:
1) właściciel jako osoba kierująca działalnością placówki;
2) podmioty/osoby fizyczne, z którymi prowadzona jest współpraca w ramach działalności
placówki.


§ 4
Pozostałe informacje
1. Uczestnicy, którzy ukończyli daną formę doskonalenia zawodowego, otrzymują
zaświadczenie według wzoru opracowanego przez placówkę oraz materiały szkoleniowe w formie
papierowej lub elektronicznej.
2. Placówka organizuje i prowadzi doskonalenia zawodowego nauczycieli, a zadania
statutowe placówki obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, którego dofinansowanie jest
określone w art. 70 a ust. 3 a pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
3. Placówka posiada Regulamin szkoleń oraz regulaminy promocji, które znajdują się na stronie
www.discurso.pl
4. Placówka posługuje się pieczątką zawierającą jej nazwę i adres oraz nr REGON.
5. Zmian w statucie placówki może dokonywać właściciel Ewelina Nisiewicz, wpisując
do statutu datę aktualizacji.
6. W sprawach nieunormowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie obowiązujące
przepisy prawne.
7. Niniejszy statut obowiązuje od dnia 18.10.2020 r.


§ 5
Prawa i obowiązki uczestników szkoleń/ kursów
1. Prawa i obowiązki uczestnika szkolenia/ kursu znajdują się na stronie www.discurso.pl
w zakładce „REGULAMIN”.

 

 

 

REGULAMIN SZKOLEŃ

 

 

§ 1.

Aby wziąć udział w wybranym przez Państwa szkoleniu należy:

  1. wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line znajdujący się przy konkretnym szkoleniu na stronie internetowej; 

  2. w ciągu 5 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez organizatora dokonać wpłaty na wskazany w potwierdzeniu numer konta: 

  • w przypadku szkolenia stacjonarnego - 200 zł, 

  • w przypadku szkolenia online - kwotę wskazaną w potwierdzeniu wysłanym przez organizatora,

  3. najpóźniej 14 dni przed szkoleniem uregulować przelewem pozostałą należność.

 

§ 2.

Brak wpłat w terminach ujętych w § 1. skutkuje przesunięciem na listę rezerwową.

 

§ 3.

W szkoleniu będą mogły wziąć udział wyłącznie osoby, które otrzymały  drogą elektroniczną potwierdzenie wraz z danymi do wpłaty.

 

§ 4.

Nabór zostaje zamknięty po tym, jak przewidziana na dane szkolenie liczba osób dokona wpłat.

§ 5.

Po zamknięciu naboru można wpisać się na listę rezerwową. Oczekujące osoby zostaną powiadomione, gdy któryś z uczestników zrezygnuje  z udziału           w szkoleniu.

 

§ 6.

Faktura zostanie wystawiona zgodnie z danymi wprowadzonymi podczas rejestracji.

 

§ 7.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku, gdy na dany termin zostanie zakwalifikowana zbyt mała liczba uczestników.                Kwoty wpłacone przez uczestników zostaną im w całości zwrócone lub przeznaczone na pokrycie opłaty za inny kurs, w zależności od woli wpłacającego.

 

§ 8.

Szkolenie może zostać odwołane z przyczyn losowych (np. choroba prowadzącego). W takiej sytuacji zostanie zaproponowany nowy termin szkolenia. Kwoty wpłacone przez uczestników zostaną im w całości zwrócone lub przeznaczone na pokrycie opłaty za kurs w nowym terminie, w zależności od woli wpłacającego.

 

§ 9.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia należy poinformować o tym pisemnie listem poleconym lub drogą internetową poprzez wysłanie wiadomości na adres centrum.discurso@gmail.com przed planowanym terminem szkolenia. Informacje o rezygnacji przekazywane w inny sposób nie będą uwzględniane. 

 

§ 10.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia rozliczenia odbywają się w następującym trybie:

  1. zgłoszenie co najmniej 10 dni kalendarzowych przed szkoleniem – organizator zwraca wpłacone przez uczestnika wpłaty;

  2. zgłoszenie od 9  do 7 dni kalendarzowych przed szkoleniem – uczestnik jest zobowiązany pokryć 50% wartości szkolenia; 

  3. niezgłoszenie rezygnacji lub zgłoszenie do 6 dni przed szkoleniem – uczestnik jest zobowiązany pokryć 100% wartości szkolenia. 

 

§ 11.

W przypadku braku płatności zgodnie z § 10. pkt. 2. i 3. sprawy będą kierowane do rady prawnego. Kosztami obsługi prawnej będzie obciążony uczestnik kursu.

§ 12.

Organizator nie zapewnia noclegów, wyżywienia oraz opłaty parkingowej.

 

§ 13.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za materiały oraz za treści merytoryczne przekazywane przez prowadzących na szkoleniach.

 

§ 14.

Zabrania udostępniania materiałów szkoleniowych bez zgody prowadzącego oraz nagrywania szkoleń. W przypadku pozyskania informacji o rejestracji i/lub udostępnianiu nagrań i materiałów szkoleniowych bądź naruszeniu praw autorskich sprawa zostaje przekierowana do radcy prawnego bądź na drogę sądową. 

 

§ 15.

Uczestnik kursu otrzymuje materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie po ukończonym kursie.

§ 16.

Dla publicznych placówek oświatowych istnieje możliwość wystawienia faktury z odroczonym terminem płatności do 7 dni. W przypadku rezygnacji z udziału w kursie uczestnika korzystającego z tej formy płatności obowiązują zapisy § 10. 

§ 17.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia na kurs lub anulowania wpisu na listę uczestników bez podania przyczyny. 

§ 18.

Dane osobowe uczestników są przetwarzane zgodnie obowiązującym prawem. 

Administratorem danych jest firma Centrum Terapii i Szkoleń Ewelina Nisiewicz.

Celami, dla których dane uczestników są przetwarzane, są: świadczenie usług związanych z organizowaniem szkoleń, komunikacja z uczestnikami,  udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych i rachunkowych, organizowanie działań promocyjnych i realizowanie programu lojalnościowego oraz świadczenie usług marketingowych.

Wyrażenie zgody uczestnika na przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z usługi szkoleniowej oraz realizacji obowiązków rozliczeniowych administratora i uczestnika jest niezbędne.

Wyrażenie  zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, udział w akcjach promocyjnych i uczestniczenie w programie lojalnościowym jest dobrowolne.

Podczas procesu rekrutacji uczestnik jest zobowiązany podać dane osobowe: imię i nazwisko; dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej i numer telefonu oraz dane niezbędne do wystawienia rachunku. 

Podanie danych  statystycznych jest dobrowolne. 

Podmiot, którego danymi dysponuje administrator, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Szczegółowych informacji na ten temat można uzyskać poprzez skontaktowanie się z administratorem drogą listowną, telefoniczną lub elektroniczną.

Administrator może przekazać dane osobowe podmiotom, z którymi współpracuje -  firmom świadczącym usługi marketingowe, księgowe i informatyczne.

Dane osobowe związane ze świadczeniem usług szkoleniowych i rozliczeń finansowych będą przechowywane przez 6 lat od daty szkolenia, w którym uczestnik brał udział.

Dane osobowe związane z realizacją celów marketingowych będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody przez uczestnika.

Dane osobowe związane z realizacją akcji promocyjnych i lojalnościowych będą przetwarzane do czasu ich zakończenia i rozliczenia przyznanych nagród.

§ 19.

Wysłanie zgłoszenia na kurs i uczestnictwo w szkoleniu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

§ 20.

Czas zwrotu pieniędzy w przypadku rezygnacji z udziału w kursie bądź w przypadku odwołania szkolenia wynosi do 30 dni.