top of page

STATUT CENTRUM SZKOLEŃ
DISCURSO

Rozdział I

Informacje ogólne

 

§ 1.  Dane podstawowe. 

 1. Centrum Doskonalenia Nauczycieli DISCURSO jest placówką niepubliczną działającą na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, Dz. U.  z 2022 r. z późniejszymi zmianami);

 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U.z 2019 r. poz. 1045 z późniejszymi zmianami);

 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 2021 poz. 1601);

 4. Niniejszego Statutu.

 1. Organem prowadzącym Centrum Doskonalenia Nauczycieli jest Ewelina Nisiewicz.

 2. Siedziba Centrum Doskonalenia Nauczycieli DISCURSO nazwa i  mieści się pod adresem: ul. Wiosenna 10, 64-930 Zawada.

 3. Centrum Doskonalenia Nauczycieli DISCURSO obejmuje swoim zasięgiem obszar: 

 1. Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Pieczęcie.

 1. Centrum posługuje się pieczęcią zawierającą jej nazwę i adres oraz nr NIP i REGON.

 2. Dyrektor może wydać i anulować pieczęcie imienne/stanowiskowe.

 3. Pieczęcie są ewidencjonowane.

 

§ 2. Słownik:

 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

 1. Centrum - należy przez to rozumieć Centrum Doskonalenia Nauczycieli DISCURSO.

 2. Dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli DISCURSO.

 3. Nauczycielach/specjalistach - należy przez to rozumieć prowadzących daną formę doskonalenia.

 4. Słuchaczach - należy przez to rozumieć uczestników wszelkich form doskonalenia organizowanych przez Centrum, nauczycieli, specjalistów, kadrę kierowniczą szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych.

 5. Formach doskonalenia - należy przez to rozumieć szkolenia, kursy, konferencje, warsztaty, sieci współpracy i inne. 

 

Rozdział II 

Cele i zadania

 

§ 3. Celem działalności Centrum jest organizowanie i prowadzenie działań związanych  z diagnozowaniem i zaspokajaniem potrzeb doskonalenia zawodowego nauczycieli, kadry kierowniczej placówek oświatowych oraz specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 4.  Zadania Centrum Doskonalenia Nauczycieli DISCURSO jest:

 1. Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych w zakresie doskonalenia zawodowego.

 2. Organizowanie form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w formie stacjonarnej i na odległość w zakresie: 

 1. Metod pracy.

 2. Poszerzania umiejętności organizowania i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

 3. Profilaktyki uzależnień i zachowań niepożądanych.

 4. Współpracy z rodzicami uczniów.

 5. Wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

 1. Wspieranie słuchaczy w procesie doskonalenia zawodowego.

 2. Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy lub konsultacji. 

 3. Upowszechnianie przykładów dobrych praktyk.

 4. Współpraca z innymi podmiotami w związku z realizowanymi zadaniami statutowymi.

 5. Dbanie o wysoki poziom przekazywanych treści szkoleniowych poprzez staranny dobór kadry posiadającej odpowiednie kwalifikacje.

 6. Systematyczna ewaluacja i wykorzystanie wyników w celu doskonalenia funkcjonowania Centrum.

 7. Opracowywanie i udostępnianie materiałów edukacyjnych. 

 8. Przygotowywanie i realizacja ogólnokrajowych programów doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, zgodnie z potrzebami systemu oświaty. 

 9. Uwzględnianie kierunków rozwoju i priorytetów organów państwowych. 

 10. Realizacja innych zadań służących rozwojowi uczestników szkoleń.
 

Rozdział III

Organizacja i zadania podmiotów

 

§ 5. Struktura organizacyjna Centrum:

 1. Działalnością Centrum kieruje dyrektor.

 2. Organ prowadzący powołuje dyrektora lub pełni tę funkcję osobiście.

 3. Nauczyciele.

 4. Specjaliści niebędący nauczycielami z kwalifikacjami upoważniającymi do prowadzenia określonych form doskonalenia, potwierdzonymi stosownymi dokumentami (certyfikat, dyplom, świadectwo, zaświadczenia i inne) oraz doświadczeniem zawodowym.

 5. Organizowane formy doskonalenia zawodowego nauczycieli odbywają się w lokalach wynajmowanych dla potrzeb realizacji zadań statutowych lub w placówkach zamawiających szkolenia.

 

§ 6. Do zadań i kompetencji dyrektora Centrum należy:

 1. Ustalanie głównych kierunków działalności i planów Centrum.

 2. Kierowanie pracą Centrum oraz reprezentowanie go na zewnątrz.

 3. Sprawowanie nadzoru organizacyjnego.

 4. Zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych i organizacyjnych (bezpiecznych i higienicznych).

 5. Doboru kadry nauczycieli/specjalistów zatrudnianych realizujących zadania statutowe Centrum..

 6. Określenie zasad rekrutacji i regulaminów.

 7. Organizowanie szkoleń w formie stacjonarnej lub online.

 8. Sporządzanie sprawozdań z realizacji planów i przekładanie ich organom sprawującym kontrolę z obowiązującym rozporządzeniem. 

 9. W szczególnym przypadku na podstawie decyzji właściciela Centrum funkcję może objąć inny pracownik Centrum. 

 

§ 7. Nauczyciel/specjalista:

 1. Funkcję nauczyciela/specjalisty pełni osoba, z którą dyrektor nawiąże współpracę zgodnie z regulaminem zatrudniania. 

 2. Nauczycielem/specjalistą jest osoba prowadząca formy doskonalenia w Centrum  i posiadająca zgodne z przepisami prawa i uznane przez dyrektora kwalifikacje.

 3. Do zadań i kompetencji i obowiązków nauczyciela/specjalisty należy:

 1. Przygotowanie, prowadzenie szkoleń, warsztatów, webinariów, konferencji.

 2. Opracowywanie skryptów edukacyjnych i dydaktycznych.

 3. Rzetelne i terminowe realizowanie przydzielonych zadań.  

Rozdział IV

Finanse

 

§ 9. Działalność finansowa Centrum jest prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.  

§ 10. Finansowanie organizacji form doskonalenia organizowanych przez Centrum jest realizowane z:

 1. Opłat wnoszonych przez placówki delegujące uczestników bądź uczestników biorących udział w wybranej formie doskonalenia nauczycieli.

 2. Grantów, projektów i innych form organizowanych przez podmioty zewnętrzne.

 3. Darowizn. 

Rozdział V
Zaświadczenia i świadectwa

 

§ 11. Uczestnicy, którzy ukończyli daną formę doskonalenia zawodowego, otrzymują:

 1. Zaświadczenie ukończenia określonej formy doskonalenia zawodowego według wzoru zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa. 

 2. Centrum prowadzi rejestr wydawanych zaświadczeń.

 

Rozdział VI

Inne postanowienia

 

§ 12. Akty prawne.

 1. Centrum Doskonalenia Nauczycieli DISCURSO posiada wewnętrzne akty prawne.

 2. Dokumentacja organizacyjna oraz dokumentacja dydaktyczna Centrum jest gromadzona    i przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami ogólnej instrukcji kancelaryjno-archiwalnej, która mieści się w siedzibie Centrum.

 3. Szczegóły dotyczące organizacji form doskonalenia zawodowego reguluje opublikowany na stronie internetowej www.discurso.pl Regulamin szkoleń.

 

§ 13. Zmiany w statucie dokonywane są przez organ prowadzący Centrum. 

 

§ 14. O wszelkich zmianach dotyczących zakresu działalności Centrum lub warunków statutowych organ prowadzący powiadamia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty  w terminie jednego miesiąca od daty wprowadzenia zmiany.

 

§ 15. O zmianach danych objetym wpisem do ewidencji organ prowadzący powiadamia Samorząd Województwa Wielkopolskiego w terminie 14 dni od daty powstania zmiany.

 

§ 16. Niniejszy statut obowiązuje od dnia 27 stycznia 2023 r. 

bottom of page